Forte San Giorgio: il baluardo "dimezzato" degli Asburgo
3835